CERTIFIERINGAR

KEMIKALIER I TEXTILER

Kemikalier kan tillsättas i textiler för att underlätta tillverkningsprocessen eller för att ge produkten vissa egenskaper. Exempel på detta kan vara att textilen bleks, färgas, att man gör den smuts- och vattenavvisande eller att man flamskyddsbehandlar den.

 

Mycket av dessa kemikalier tvättas bort vid produktionen men utsläppen orsakar problem med obrukbar mark, förorenat vatten och skapar även hälsoproblem för oss människor.

 

Om man vill minska risken att utsättas för farliga kemikalier så kan man välja miljömärkta textiler eftersom att det är en garanti för att textilerna uppfyller vissa miljö- och kemikaliekrav.

 

 

CERTIFIERINGAR OCH FÖRORDNINGAR

Nedanstående certifieringar och förordningar kan man hålla utkik efter när det gäller textiler, stoppningsmaterial och möbler.

EU Ecolabel / Eu blomman

Ett gemensamt europeiskt miljömärke som tar hänsyn till produkten, i detta fall tygets, hela livscykel, från ingående råvaror till produktens användbarhet och återvinning. Det gäller exempelvis utsläpp i luft och vatten från fabriker samt användning av hälso- och miljöfarliga ämnen i tillverkningen. Inga rester av miljö- eller hälsoskadliga kemikalier får finnas i den färdiga produkten. Det finns också kvalitéts krav såsom tvättäkthet, krympning och slitage.

 

EU Ecolabel organic

EU Ecolabel märkningen finns i ytterligare ett steg där, ordet organic (ekologisk) lagts till. Det innebär att minst 95% av bomullen i produkten måste vara ekologiskt odlad.

Oeko-Tex Standard 100 - Trygg textil

Är en världsomfattande hälsomärkning för textilier som testats för skadliga ämnen. Varor som verifierats enligt Oeko- Tex är testade och har godkänts av internationellt erkända textilinstitut och målet är med denna certifiering är den färdiga produkten inte ska innehålla ohälsosamma kemikalier som kan ge allergiska besvär eller andra hälsoproblem. Kvalitetskrav tillkommer också.

 

Oeko-Tex Standard 1000 - Trygg textil

Ett komplement till ovanstående märkning då denna utöver grundkraven inte tillåter någon användning av miljöskadliga färgämnen under produktionen. Förbättringar inom arbetsvillkoren har även fastslagits.

 

GOTS : Global Organic Textile Standard

GOTS är en internationell märkning för textil och kläder som omfattar både sociala och miljömässiga krav. Det innebär att man har ett helhetsperspektiv när det gäller produkten, dvs man tar ett socialt ansvar och hänsyn till miljön under flera steg, från odling, plockning, beredning och tillverkning. En textil som är märkt ”GOTS organic” måste innehålla minst 95 % ekologisk fiber. Mer kriterier för GOTS är exempelvis att klorinblekning är inte tillåten, regler kring vattenanvändning finns, färdiga textilprodukter får inte innehålla hälsoskadliga ämnen, ILO:s kärnkonventioner gällande arbetsvillkor (Internationella arbetsorganisationen som är FN:s fackorgan för sysselsättnings- och arbetslivsfrågor) ska följas m.m.

 

Svanen

Svanen är nordens officiella miljömärkning som drivs på uppdrag av regeringen utan vinstintresse. Märkningen granskar miljöpåverkan från varor och tjänster under hela deras livscykel från råvara till avfall. Kraven ställs utifrån funktion, kvalitet och klimat och miljö. Kriterierna för Svanen märkt textil är anpassade efter de krav som EU Ecolabel organic måste uppfylla. Exempelvis minst 85 viktprocent av alla fibrer i produktionen måste vara ekologiska.

 

Bra miljöval

Bra miljöval är Naturskyddsföreningens märkning och den har tre kategorier för textil: Fiber och beredning, Secondhand och Re-design. När det gäller fiber och beredning ur miljösynpunkt ska produkten vara till 95% exempelvis vara ekologiskt odlad, regler för vattenanvändning finnas och inga klorhaltiga blekmedel tillåts. Det finns även kriterier för hälsa, kvalitet och arbetsvillkor som måste uppfyllas för att en textil ska få märkas med bra miljöval.

FSC : Forest Stewardship Council

FSC är en oberoende, internationell medlemsorganisation som verkar för ett miljöanpassat, socialt ansvarstagande och ekonomiskt livskraftigt bruk av världens skogar. FSC utvecklar regler och rekommendationer för ett ansvarsfullt bruk av skogen. Den som vill följa reglerna kan certifiera sitt skogsbruk. Systemet är frivilligt och globalt. I Sverige finns exempelvis FSC-märkta trådgårds- och kontorsmöbler, grillkol, trägolv m.m. Kriterierna som man ska uppfylla inkluderar bl.a. förbud mot användande av farliga kemikalier, urbefolkningars rättigheter, fastställda arbetsvillkor m.m.

 

REACH

Registration, Evalution, Authoristation and Restricion of Chemicals (registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier). REACH är en förordning för Europeiska unionen som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljö från risker som kan förorsakas av kemikalier.

 

 

Källa: www.medvetenkonsumtion.se, www.kemi.se, www.naturskyddsföreningen.se, www.wikipedia.se.

 

Fröken gröns tapetsering

Helikoptergatan 6

723 48 Västerås

Tel: 073-0328420

Mail: info@fgtapetsering.se